NEC Logo
Logo
NEC Logo
Mijn winkelwagen
(Artikelen)
Geen producten gevonden

Registreren

Heeft u nog geen account? Maak er dan snel een aan! En begin met shoppen!

Algemene voorwaarden


-"Webwinkel" : Kwestievanlef.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 9104968 (Handelsnaam van Kwestievanlef.nl VOF)
-"Afnemer": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Kwestievanlef.nl
 

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Kwestievanlef.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Kwestievanlef.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro's (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Kwestievanlef.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden.
Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Kwestievanlef.nl zijn vastgelegd en
hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 

Artikel 2. Offertes
1. Kwestievanlef.nl is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.
 

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Kwestievanlef.nl behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden.
Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft TextielDrukkerijNijmegen.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Kwestievanlef.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan TextielDrukkerijNijmegen.nl bekend waren.
Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft,
wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Kwestievanlef.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Kwestievanlef.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook,
geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Kwestievanlef.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van TextielDrukkerijNijmegen.nl op schadevergoeding onverlet.
door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Kwestievanlef.nl te sturen.
Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Kwestievanlef.nl zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Kwestievanlef.nl de Afnemer hierover tevoren inlichten.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Kwestievanlef.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Kwestievanlef.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Kwestievanlef.nl kunnen worden toegerekend.
 

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft TextielDrukkerijNijmegen.nl naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding,
met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van TextielDrukkerijNijmegen.nl op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan TextielDrukkerijNijmegen.nl ter kennis gekomen omstandigheden TextielDrukkerijNijmegen.nl goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien TextielDrukkerijNijmegen.nl de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is TextielDrukkerijNijmegen.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van TextielDrukkerijNijmegen.nl schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 7. Uitvoering
1. TextielDrukkerijNijmegen.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van TextielDrukkerijNijmegen.nl,
geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 

Artikel 8. Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
4. Reeds bedrukte artikelen kunnen niet geretoruneerd worden. Tevens geven wij geen geld terug voor reeds door ons bedrukte artikelen.
5. Producten bedrukt met de fullcolor transfer techniek die in de droger/ of warmer dan 30 graden gewassen worden/ of die niet binnenste buiten gewassen worden, vallen buiten de garantie. Deze techniek is namelijk niet geschikt voor de droger. 
 

Artikel 9. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
2. Als de Afnemer een factuur van TextielDrukkerijNijmegen.nl niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen,
uit welke hoofde dan ook van TextielDrukkerijNijmegen.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 

Artikel 10. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont,
kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7
 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van TextielDrukkerijNijmegen.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten,
die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,
alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van TextielDrukkerijNijmegen.nl,
te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens TextielDrukkerijNijmegen.nl heeft voldaan.
3. Ingeval TextielDrukkerijNijmegen.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van TextielDrukkerijNijmegen.nl op schadevergoeding onverlet.
door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 

Artikel 12. Overmacht
1. Indien TextielDrukkerijNijmegen.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als TextielDrukkerijNijmegen.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. TextielDrukkerijNijmegen.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.
 

Artikel 13. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TextielDrukkerijNijmegen.nl.
2. Indien een klacht gegrond is zal TextielDrukkerijNijmegen.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen TextielDrukkerijNijmegen.nl en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Manage cookies
U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x